Algemene voorwaarden CrossFit Blijdorp

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

 1. Door inschrijving bij CrossFit Blijdorp verklaart u zich akkoord met de voorwaarden en regels zoals hieronder staat beschreven.
 2. Bij minderjarigen (onder de 16 jaar) is een handtekening van een ouder of een andere wettige vertegenwoordiger verplicht.

ARTIKEL 2 – AANSPRAKELIJKHEID

 1. CrossFit Blijdorp en/of haar leiding en CrossFit trainers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.
 2. CrossFit Blijdorp en/of haar leiding en CrossFit Trainers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk- of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade.
 3. De deelnemer verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen rekening en risico. Derhalve zullen alle kosten van enig ongeluk, ongeval en/of letsel in de ruimste zin des woord geheel door hem/haar worden gedragen.
 4. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
 5. De deelnemer zal CrossFit Blijdorp en/of haar leiding en CrossFit trainers geheel en volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden in de ruimste zin des woord.

ARTIKEL 3 – LIDMAATSCHAP

 1. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen.
 2. Het lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd en loopt tot wederopzegging.
 3. Indien het lidmaatschap niet tijdig wordt opgezegd, wordt deze automatisch met dezelfde periode verlengd.
 4. Voor het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van één kalendermaand (ingaande per de eerste van de volgende maand); Opzeggingen dienen per e-mail te worden ingediend.
 5. Een wijziging van de lidmaatschapsvorm is mogelijk. Dit dient per e-mail te geschieden. De nieuwe lidmaatschapsvorm zal per ingang van de nieuwe kalendermaand ingaan waarbij aanstonds het nieuwe tarief zal worden berekend. De deelnemer heeft geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

ARTIKEL 4 – HUISREGELS

 1. De deelnemer dient zich te houden aan de door CrossFit Blijdorp gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline.
 2. Bij overtreding van deze instructies en/of reglementen is CrossFit Blijdorp gerechtigd de deelnemer de toegang tot de box te ontzeggen en het lidmaatschap eenzijdig en per direct te beëindigen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering of teruggave van de lidmaatschapskosten.

ARTIKEL 5 – LESSEN

 1. CrossFit Blijdorp behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen.
 2. Op officiële of erkende feestdagen mag CrossFit Blijdorp de deuren sluiten of de openingstijden aanpassen.
 3. CrossFit Blijdorp behoudt zich het recht geplande lessen uit te stellen of af te lasten in verband met een naar het oordeel van CrossFit Blijdorp te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekte verzuim van de instructeur, enig vorm van overmacht of andere door CrossFit Blijdorp te bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.
 4. Bij langdurige afwezigheid van een CrossFit trainer van CrossFit Blijdorp zal CrossFit Blijdorp geheel onverplicht zo spoedig mogelijk proberen zorg te dragen voor een normale voortgang van de lessen.

ARTIKEL 6 – BETALINGSTERMIJN / INCASSO

 1. Het bij inschrijving overeengekomen lesgeld kan door CrossFit Blijdorp eenmaal per jaar worden verhoogd.
 2. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 14 kalenderdagen zijn voldaan, wordt de deelnemer voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen.
 3. Indien de deelnemer na een periode van vier weken in nog steeds gebreke gebleven is, wordt de vordering en alle nog te incasseren termijnen van het abonnement uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de deelnemer.
 4. Het lesgeld is ook verschuldigd indien de deelnemer, om welke reden dan ook, niet in staat is om aan de lessen deel te nemen. Dit is slechts anders indien de deelnemer hiertoe expliciet de toestemming van CrossFit Blijdorp heeft verkregen nadat de deelnemer hiertoe een schriftelijk verzoek heeft ingediend bij CrossFit Blijdorp.

ARTIKEL 7 BEELDOPNAMEN & CAMERATOEZICHT

 1. CrossFit Blijdorp vindt in verschillende ruimtes cameratoezicht plaats, waaronder in de algemene ruimtes en de fitnessruimtes. Dit toezicht heeft onder meer als doel het voorkomen van vandalisme en diefstal van persoonlijke eigendommen van Deelnemers en het waarborgen van de veiligheid van Deelnemers en personeel. Verdere informatie over het cameratoezicht is opgenomen in de privacy statement/verklaring die op de Website of bij het inschrijven in de relevante vestiging kan worden geraadpleegd.
 2. Tijdens je aanwezigheid in CrossFit Blijdorp kunnen er foto’s en video-opnames van je worden genomen voor publicitaire doeleinden.
 3. De Deelnemer verleent door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden aan CrossFit Blijdorp ondubbelzinnig toestemming om deze foto’s en video-opnames voor genoemde doeleinden te gebruiken, tenzij anders overeengekomen welke schriftelijk is bevestigd.

ARTIKEL 8 – PERSOONSGEGEVENS

 1. CrossFit Blijdorp verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie.
 2. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle deelnemers van CrossFit Blijdorp zijn opgenomen. CrossFit
 3. Blijdorp en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met deze verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel en zullen niet worden verstrekt aan derden.
 4. Veranderingen m.b.t. de persoonlijke situatie van het lid (bijv. adres- of bankgegevens) dienen direct aan CrossFit Blijdorp te worden doorgegeven. Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer CrossFit Blijdorp kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen zullen deze kosten in rekening gebracht worden aan het lid.

ARTIKEL 9 – OVERIGE BEPALINGEN

 1. Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van CrossFit Blijdorp beoordeeld en beslist.
 2. CrossFit Blijdorp behoudt zich het recht om de huisregels en algemene voorwaarden ten allen tijde te wijzigen.